Close

14 maart 2021

Uitnodiging jaarlijkse algemene ledenvergadering

Locatie: Clubgebouw Plantsoenlaan 6 te Zwanenburg (indien mogelijk anders zal deze vergadering digitaal plaatsvinden)
Datum: donderdag 1 april 2021
Tijd: 19.30

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 4 maart 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Jaarverslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring jaarstukken
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Regillio Bachoe (penningmeester)

  Aftredend en herkiesbaar:
  Rob Copier (voorzitter)
  Jeroen Hulst (commissaris)

  Verkiesbaar op voordracht van het bestuur:
  Marieke Jongeneelen (penningmeester)

  Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot 3×24 uur van tevoren.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting