Close

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (incl. agenda)

Wij nodigen alle leden uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering van Speeltuinvereniging Zwanenburg.  De ALV vindt plaats op woensdag 20 maart 2024 om 20:00 uur in ons clubgebouw. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Kom dan vooral naar onze ALV en laat uw stem horen! De koffie staat klaar…..

 

Aansluitend vindt de medewerkersvergadering plaats. Tijdens deze vergadering bespreken we de activiteiten waarbij wij uw hulp goed kunnen gebruiken. Ook verwelkomen wij graag nieuwe vrijwilligers.  

Agenda:

 1 Opening

 2 Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2023

 3 Ingekomen stukken en mededelingen

 4 Jaarverslag secretaris

 5 Jaarverslag penningmeester

 6 Jaarverslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

 7 Goedkeuring jaarstukken

 8 Bestuursverkiezing

    Aftredend en niet herkiesbaar: Barry Ygel commissaris

    Ad interim bestuursleden:

     – Cora van Beek secretaris (ad interim)

     – Jeroen Hulst commissaris (ad interim)

     – Rob Copier voorzitter (ad interim)

     – Marieke Jongeneelen penningmeester (ad interim) 

  Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot 3×24 uur van te voren.

  9 Bestuurssamenstelling

     Oproep tot nieuwe leden en/of alternatief

10 Update waterspeelpark en toelichting opvolging faillisement leverancier

11 Update samenwerking Don Bosco

12 Zonnepanelen

13 Verhoging  voorstel contributie 2025

14 Rondvraag

15 Sluiting